ograniczona odpowiedzialność,  praktyczny,  przewodnik,  założenie spółki z o.o.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Praktyczny przewodnik

1. Dokumenty tożsamości i dowody uiszczenia kapitału zakładowego

Dowód osobisty lub paszport każdego wspólnika Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdy wspólnik musi dostarczyć kopię swojego dowodu osobistego lub paszportu. Dokument ten jest niezbędny do potwierdzenia tożsamości i umożliwia wpisanie danych wspólnika do dokumentów rejestracyjnych.

Potwierdzenie wpłaty kapitału zakładowego Wymagane jest przedstawienie potwierdzenia wpłaty kapitału zakładowego na rachunek spółki. Kwota ta musi być zgodna z minimalnym wymaganym kapitałem zakładowym dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Potwierdzenie to jest dowodem na uregulowanie tej płatności.

Umowa lub akt założycielski spółki Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna jest umowa lub akt założycielski. Dokument ten określa m.in. cele spółki, strukturę zarządzania, podział zysków oraz obowiązki i prawa wspólników. Powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać wymagane przez prawo informacje.

2. Dokumenty dotyczące siedziby spółki

Umowa najmu lub dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest przedstawienie umowy najmu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu, który będzie służył jako siedziba firmy. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące powierzchni lokalu, czasu trwania umowy oraz dane stron.

Zgoda właściciela na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu W przypadku wynajmu lokalu, właściciel musi wyrazić zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w tym miejscu. Zgoda taka powinna być udokumentowana i zawierać informacje dotyczące nieruchomości oraz określenie zakresu i warunków prowadzenia działalności.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie siedziby spółki w celach rejestracyjnych Przed założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest uzyskanie oświadczenia od właściciela lokalu, potwierdzającego wyrażenie zgody na wykorzystanie siedziby spółki w celach rejestracyjnych. Oświadczenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać dane dotyczące spółki oraz potwierdzenie zgody właściciela na umieszczenie siedziby w rejestrze.

3. Dokumenty dotyczące zarządu spółki

Oświadczenia o objęciu funkcji członka zarządu Oświadczenia o objęciu funkcji członka zarządu są jednym z dokumentów wymaganych przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W oświadczeniach należy podać swoje dane osobowe oraz wyrazić zgodę na objęcie funkcji członka zarządu. Ważne jest, aby oświadczenia były podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Oświadczenia o niekaralności Oświadczenia o niekaralności są kolejnym ważnym dokumentem potrzebnym do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W oświadczeniach należy potwierdzić, że żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo skarbowe, gospodarcze lub przeciwko majątkowi. Oświadczenia te mają na celu zapewnienie uczciwości i wiarygodności zarządu.

CV członków zarządu CV członków zarządu to dokumenty zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym i edukacji każdego członka zarządu. CV powinno być szczegółowe i zawierać informacje o wcześniejszych stanowiskach, umiejętnościach oraz osiągnięciach. Jest to istotny dokument, który pozwala ocenić kompetencje i kwalifikacje członków zarządu.

Umowa o pracę z prezesem zarządu Umowa o pracę z prezesem zarządu jest niezbędnym dokumentem w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa określa warunki zatrudnienia prezesa zarządu, takie jak wynagrodzenie, obowiązki i terminy. Jest to ważny dokument, który uregulowuje relacje między spółką a prezesem zarządu.

4. Inne dokumenty wymagane przez urząd

Opinia biegłego rewidenta lub księgowego W przypadku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, istotnym dokumentem jest opinia biegłego rewidenta lub księgowego. Jest to niezbędne, aby potwierdzić prawidłowość bilansu otwarcia oraz dokumentacji finansowej. Opinia ta jest wymagana przez urząd skarbowy i powinna być przygotowana przez profesjonalistę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Odpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych Kolejnym ważnym dokumentem są odpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi udokumentować, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymać odpis potwierdzający brak wpisu w tym rejestrze.

Wzory podpisów członków zarządu Przygotowanie wzorów podpisów członków zarządu również jest istotne przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory te muszą być sporządzone zgodnie z wymogami prawa i zawierać pełne imię i nazwisko członków zarządu. Następnie, wzory te należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, aby zostały zarejestrowane i umieszczone w aktach spółki.

5. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz ten zawiera podstawowe informacje dotyczące spółki, takie jak nazwa, adres siedziby, kapitał zakładowy i dane osobowe wspólników. Wypełnienie formularza jest istotnym krokiem w procesie rejestracji spółki.

Opłata sądowa potwierdzająca dokonanie zgłoszenia Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, konieczne jest dokonanie opłaty sądowej w celu potwierdzenia zgłoszenia. Opłata ta różni się w zależności od wartości kapitału zakładowego i musi zostać uiściona przed złożeniem dokumentów w sądzie. Po dokonaniu opłaty sądowej otrzymuje się potwierdzenie, które należy dołączyć do pozostałych dokumentów przy rejestracji spółki.